Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II

POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081177 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie Zawodowe.

Podsumowanie I mobilności w projekcie

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II” o numerze POWERVET-2020-1- PL01-KA102-081177 zakłada realizację dwóch mobilności,w ramach których uczniowie naszej szkoły odbywać mają zagraniczne staże zawodowe w Grecji, zorganizowane we współpracy z instytucją przyjmującą Kika Mobility Training Center. Celem inicjatywy jest umożliwienie młodzieży zwiększenia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Zespół Szkół nr 4 w Łowiczu realizuje projekt dzięki finansowaniu uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, a projekt odbywa się ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Dla naszej Szkoły jest to kolejna inicjatywa o europejskim zasięgu, w ramach której możemy podnosić kompetencje nie tylko młodzieży, ale również kadry, w zagranicznym środowisku. Dzięki temu szkoła podnosi swój potencjał, prestiż i konkurencyjność – a przede wszystkim może zaoferować młodym ludziom lepszą, atrakcyjniejszą i pełniejszą ofertę edukacyjną, dzięki czemu nasi absolwenci to osoby świetnie przygotowane do dalszej edukacji i wejścia na rynek pracy, posiadające umiejętności i wiedzę pożądane przez pracodawców. Realizacja praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach to nie tylko kwestia nauki języka angielskiego i zetknięcia się z międzynarodowymi regulacjami i standardami wykonywania danego zawodu, ale także możliwość uczestnictwa w bardziej rozbudowanym programie stażu.

Uczestnicy realizowanych do tej pory projektów w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w przedsiębiorstwach, do których zostali skierowani w ramach praktyk, brali udział w szerokim przekroju procesów i zadań – co zdecydowanie wyróżnia na korzyść zagraniczne praktyki w stosunku do tych organizowanych na rodzimym rynku, gdzie często młodzież realizuje wyłącznie wąski wyimek zadań. Tak było i w przypadku aktualnego projektu.Uczestnicy projektu

Pierwsza mobilność w projekcie odbyła się w dniach 27 września – 8 października 2021 roku. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie, którzy kształcą się w kierunkach technik ekonomista oraz technik spedytor. Wybór kierunków został przez nas oparty na badaniu możliwości i perspektyw w zakresie kształcenia zawodowego i realizacji praktyk w Łowiczu oraz we współpracy z partnerem. Pierwszym priorytetem stała się tutaj organizacja stażu dla techników spedytorów. Na terenie samego miasta nie ma przedsiębiorstw, w których mogliby oni odbyć wartościowe praktyki, a odległość centrów logistyczno-spedycyjnych stanowi dużą barierę dla uczniów, którzy musieliby pokonywać dystans nawet ponad 40 kilometrów każdego dnia.

Dodatkową kwestią stała się tutaj konieczność podnoszenia kompetencji i praktycznych umiejętności w realiach działalności spedycyjnej na poziomie ponadnarodowym. Ten czynnik był ważny również w przypadku ekonomistów. Teren Riwiery Olimpijskiej i północnej Grecji stanowi ważne centrum handlowo – dystrybucyjne, a zaawansowanie podmiotów operujących na tym rynku pozwala na zbudowanie kompletnego, bardzo przekrojowego programu stażu, który odpowiadałby najbardziej pożądanym obecnie na rynku kierunkom rozwoju. W przypadku wyboru obu kierunków duże znaczenie miała również analiza wyników egzaminów zawodowych – i wynikająca z niej potrzeba podnoszenia poziomu w obszarach kwalifikacji „Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów” oraz „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji”.

Realizacja dwutygodniowej mobilności dla uczniów właśnie tych kierunków stanowiła też ważny czynnik umożliwiający podnoszenie poziomu znajomości języków obcych – a zwłaszcza języka angielskiego zawodowego. Zarówno w zawodach związanych
z kształceniem w oddziałach technik ekonomik, jak i technik spedytor uczniowie na co dzień będą posługiwać się językiem obcym w pracy. Realizacja zagranicznej praktyki była dla nich szansą na podniesienie biegłości językowej i nabycie nowego słownictwa, co wzmocni ich docelową efektywność w przyszłych miejscach pracy oraz podniesie atrakcyjność jako kandydatów w procesach rekrutacyjnych w przedsiębiorstwach.

Realizacja programu praktyk - technik logistyk

Zgodnie z tym, co zostało wskazane, program mobilności dla techników spedytorów w dużej mierze nakierowany był na poznanie z międzynarodowych standardów obowiązujących w tej branży. Partner projektu, a jednocześnie instytucja przyjmująca, KIKA Mobility Center LTD zorganizował praktyki w ramach branży logistycznej, a każdy kolejny dzień obejmował nowe zadania w ramach organizacji pracy w takiej firmie. W ten sposób młodzież poznała różne typy dokumentów, systemy informatyczne służące do obiegu dokumentacji, komunikacji w firmie i na zewnątrz, procedury czy zasady współpracy z klientami. 

Pierwszy dzień po przyjeździe związany był z zapoznaniem z mentorami i wprowadzeniem do programu praktyk. Z jednej strony pozwoliło to uczniom poczuć się pewniej wobec wyzwania, jakim jest współpraca z zagranicznymi pracodawcami, z drugiej – nieco zmęczeni jeszcze po podróży autokarowej do Grecji uczestnicy w ten sposób zyskali jeszcze chwilę na złapanie oddechu przed rozpoczęciem realizacji zadań. Wówczas też odbyło się niezbędne szkolenie BHP i szczegółowe zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, również tymi wynikającymi z pandemii Covid-19. 

Kolejne dni to codzienna praca w wymiarze od 6 do 8 godzin, która zależała od zaangażowania uczestników oraz złożoności zleconych do wykonania prac.

Uczniowie kolejno pracowali w ramach:

– zapoznania się z procedurami i regulaminami związanymi z działalnością logistyczną. Omówienie tych dokumentów wiązało się też ze szczegółowym wprowadzeniem do organizacji pracy w ramach działu spedycji i jego powiązań z innymi działami w przedsiębiorstwie logistycznym. Po zapoznaniu uczniowie rozpoczęli realizację zleceń w ramach obrotu magazynowego i wydawania towarów, tak by we współpracy z mentorami – pracownikami firm w praktyce rozpoznać procedury i zasady

– zapoznania z dokumentacją spedycyjną i magazynową, gdzie do zadań uczestników należało przeprowadzenie kontroli pod kątem formalnym i merytorycznym 

– wdrożenia do systemów magazynowych, a po przeprowadzonym przez mentorów wprowadzeniu do zadań uczniów należała kontrola nad ewidencjonowaniem obrotu towarami w przedsiębiorstwie 

– wdrożenia do informatycznego systemu już stricte związane ze zleceniami spedycyjnymi. Tutaj oprócz samego programu wykorzystywanego w firmie kluczowa okazała się również znajomość MS Excel, ponieważ w ramach działań uczniowie musieli dokonać obróbki danych eksportowanych z systemu. Po wykonaniu zadań młodzież opracowywała także raporty z analizy zleceń

– komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa, przygotowania zleceń na międzynarodowe działania spedycyjne, rejestracja zleceń w systemach informatycznych 

– przygotowywania wzorców dokumentów i regulaminów 

– realizacji inwentaryzacji w przedsiębiorstwie, w tym opracowania niezbędnej dokumentacji, dokonania spisu, interpretacji różnic magazynowych i sporządzania raportu z przeprowadzonego zadania.

Realizacja programu praktyk - technik ekonomista

Program praktyk dla techników ekonomistów związany był ze zwiększaniem umiejętności w ramach budowania i wdrażania strategii biznesowych i marketingowych oraz zastosowania nowoczesnych technologii internetowych w komunikacji reklamowej. Staże realizowane były w hotelach: Sun Beach, Golden Sun oraz Poseidon Palace  przez mentorów z KIKA Mobility Center. Podobnie jak w przypadku techników spedytorów, tak i tutaj całość rozpoczęta została od zaprezentowania programu stażu i spodziewanych rezultatów, szkolenia BHP i wdrożenia do procedur związanych z przeciwdziałaniem pandemii – zwłaszcza, że część zadań realizowana była w przestrzeli hotelowej współdzielonej z gośćmi. 

Następnie młodzież odbyła wdrożenie do działalności hotelowej. W ramach tej części wprowadzenia uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat organizacji pracy hotelu, sposobów pozyskiwania klientów i zasad współpracy z podmiotami rynku turystycznego, takimi jak biura podróży, regionalną specyfiką działalności branży, kwestiami podatkowymi i bieżącymi utrudnieniami oraz dalszymi perspektywami
w związku z koronawirusem.

Następnie każda z grup przystąpiła już do realizacji zadań w ramach przedsiębiorstw, na które złożyły się:

– zapoznanie ze współpracownikami, odprawa przeprowadzona przez managerów hoteli i organizacja stanowiska pracy, zapoznanie z sytuacją danego hotelu. W ramach tej części do zadań uczniów należało także zgromadzenie informacji na temat oferty, standardu, renomy hotelu – a z drugiej strony analizy kosztów i przychodów pod kątem perspektyw rozwoju działalności

– przeanalizowanie dotychczasowej strategii marketingowej  przedsiębiorstwa oraz ocena stopnia jej wdrożenia i skuteczności wybranych narzędzi i taktyki, w tym w kontekście potencjału rozwoju rynku turystycznego w regionie

– rewizja przyjętej strategii i wypracowanie korekty – co w praktyce związane było z wypracowaniem obszernych fragmentów nowych strategii rozwoju produktu z wykorzystaniem różnych metodyk i narzędzi 

– przeanalizowanie działań konkurencji i weryfikacja przychodów i rentowności pozyskiwania klientów w różnych kanałach – w tym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska online, tj. internetowych systemów rezerwacyjnych, mediów społecznościowych i reklamy online

– opracowanie planu kampanii reklamowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych – serwisu Facebook. Do zadań uczniów należało: wybór benchmarków i określenie celów, opracowanie contentu i mechaniki kampanii zgodnie z przyjętą strategią, wdrożenie działań i ocena ich efektywności w krótkim terminie, na podstawie której wyznaczone zostały cele długoterminowe 

– przeprowadzenie analizy kosztów i przychodów na podstawie przeprowadzonych działań. 

Program stażu został zaprojektowany i przeprowadzony w taki sposób, że uczestnicy mieli szansę realizować pełne spektrum zadań i współpracować z różnymi działami przedsiębiorstwa związanymi z przekładaniem celów biznesowych na komunikację z jednej strony – a z drugiej adaptowaniem biznesu i wizji rozwoju firmy do zmieniających się realiów. Dużą wagę przyłożono do kwestii związanych z analizą finansową prowadzonych działań, a osadzenie w konkretnych realiach prawno – podatkowych stanowiło dodatkowy walor tego obszaru. Co ważne, wybór branży hotelowej w przypadku stażu dla techników ekonomistów również był nieprzypadkowy. Riwiera Olimpijska to miejsce, w którym branża ta ma za sobą lata historii, a jednocześnie przechodzi obecnie dynamiczne zmiany, zgodnie z nowymi trendami rynkowymi.

Greckie doświadczenia - realizacja programu kulturowego

Realizacja greckich praktyk zawodowych w projekcie pozwoliła uczniom na znaczące zwiększenie praktycznych umiejętności, nabycie nowej wiedzy i kompetencji czy rozwój znajomości języka angielskiego. Ze względu na to, że w przypadku obu kierunków nastąpił podział na mniejsze podzespoły projektowe, uczniowie musieli też wzmocnić swoją samodzielność i odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań. Codzienne podsumowania – chociaż początkowo były dla nich bardzo stresujące, szybko stały się pożądanym elementem, ponieważ pozwoliły na bieżące rozwiewanie ewentualnych wątpliwości, a także wzmacniały mentorską rolę opiekunów w mobilności.

Jednak doświadczenia zawodowe to tylko część naszej greckiej przygody.

Chociaż program praktyk był bardzo intensywny, nie zabrakło czasu na zwiedzanie i podnoszenie kompetencji kulturowych. W zasadzie każdego dnia przed lub po zakończeniu pracy obie grupy realizowały wycieczki, wizytacje lub zajęcia animacyjne. Dzięki nim odwiedziliśmy m.in. Góry Olimp, gdzie zobaczyliśmy Park Narodowy i słynne łaźnie Zeusa z malowniczym wąwozem, miasteczko Stary Panteleimon – „żywy” skansen, w którym czas zdał się zatrzymać dwieście lat temu, kiedy to tutejsi mieszkańcy rozwijali rolnictwo w tym regionie, miejsca związane z wytwarzaniem lokalnych smakołyków, słynne Meteory – kompleks klasztorny na szczytach skał, a nawet… wyspę Skiathos, która kojarzyć się może z filmem Mamma Mia. Nowa kultura, zabytki, historia, smaki, zapachy, muzyka i taniec – to wszystko zwiększyło apetyt młodzieży na podróże i podniosło poziom ich otwartości na naukę i pracę za granicą. Dodatkowo, ten grecki czas stanowił jednak dla nas rekompensatę za miesiące pandemii, kiedy nie mogliśmy spotykać się i współpracować. Dla młodzieży intensywny program okazał się więc doskonałym narzędziem wzmacniania kompetencji związanych z kooperacją i komunikacją w grupie – nie tylko tej znajomej, szkolnej, ale również międzynarodowej.

Drugi wyjazd w projekcie "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II" - realizacja greckich praktyk

Po długiej zimie nadszedł czas na kolejną mobilność w ramach projektu „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery. Edycja II” o numerze POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081177, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Druga mobilność w tej inicjatywie odbyła się w dniach 9-20 maja 2022 roku. Cóż, w przeciwieństwie do pierwszej grupy, tym razem nasi uczniowie mogli cieszyć się cudownym greckim słońcem i wspaniałą upalną pogodą… Ale to oczywiście po godzinach praktyk! A ich program, podobnie jak w przypadku pierwszego wyjazdu, był bardzo rozbudowany. 

W mobilności udział wzięli uczniowie z klas technik spedytor oraz technik ekonomista. Podczas greckiego wyjazdu czuwała nad nimi kadra pedagogiczna szkoły – a nauczyciele oprócz opieki nad młodzieżą odpowiedzialni byli także za wsparcie merytoryczne w poszczególnych obszarach. Dla kadry uczestnictwo w tego typu inicjatywach to szansa na wzmocnienie kompetencji zawodowych, a także osobistych – od kulturowych, przez naukę języka, po poznawanie nowych narzędzi i metod w kształceniu zawodowym i ogólnym młodzieży. Niewątpliwie, po czasie pandemii, dwutygodniowy wyjazd przysłużył się także odbudowywaniu więzi między uczniami a kadrą, a mobilności ponadnarodowe właśnie teraz mają dla szkoły szczególne znaczenie. 

Jak przebiegał wyjazd? Po podróży autokarowej z Polski do Grecji młodzież zakwaterowana została w hotelu Sun Beach w miejscowości Platamonas. Chociaż basen i plaża wręcz domagały się tego, by natychmiast z nich skorzystać, kluczowe były jednak obowiązki projektowe.  Młodzież od razu pierwszego dnia rozpoczęła swoje praktyki zawodowe, które rozpoczęły się szkoleniem BHP, oraz omówieniem szczegółów działań.

Realizacja praktyk - założenia ogólne

Od kolejnych dni rozpoczęła się już realizacja praktyk zawodowych. W obu grupach na start przeprowadzone zostały szkolenia BHP oraz podział na mniejsze zespoły. Dlaczego? Ponieważ założeniem projektu było również zwiększanie samodzielności i umiejętności pracy w grupie wśród uczestników. W mniejszych zespołach znacznie łatwiej było wzmacniać potencjał każdego z uczestników, angażując go w pełni w realizację powierzanych zadań. Dodatkowo, w ramach współpracy z instytucją przyjmującą KIKA Mobility Center, staż został zorganizowany w różnych przedsiębiorstwach, do których oddelegowani byli uczniowie w mniejszych grupach. 

W trakcie kolejnych dwóch tygodni praktyki były realizowane w różnym wymiarze czasowym – od 6 do 8 godzin każdego dnia, z dwudniową przerwą na odpoczynek. Czasami młodzież kierowana była do zakładów pracy od rana, czasami po południu – wówczas poranki wykorzystywane były na wizytacje, spotkania z ekspertami lub wycieczki przygotowane przez pilota w ramach programu kulturowego.

Realizacja praktyk zawodowych - technik ekonomista

Technicy ekonomiści od razu udali się do hoteli, w których mieli realizować dalej zadania. Celem pierwszych „wizyt” było wstępne zapoznanie się nie tylko z placówką, w której dalej realizowany był staż dla jednej z grup – ale również ocena konkurencyjnych miejsc w przypadku pozostałej młodzieży. Pod uwagę brana była oferta cenowa i dostępne udogodnienia, standard, współpraca z pośrednikami i podwykonawcami. W każdym z hoteli, a więc Sun Beachi Poseidon Palace odbyły się także spotkania z managerami i osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie rezerwacjami. Podczas tych prelekcji uczniowie poznali kontekst historyczny, społeczny i gospodarczy rozwoju branży turystycznej w Grecji oraz jej aktualną kondycję. Następnie uczniowie zapoznali się z pracownikami hoteli i zakresem zadań, który miał do nich należeć. W pierwszej kolejności prace polegały na szczegółowym przeanalizowaniu oferty hotelu – a także skonfrontowaniu informacji pozyskanych od zespołu z tym, jaki wizerunek miejsca wyłaniał się z przekazów dostępnych dla potencjalnych klientów. Pod okiem managerów uczniowie dokonali weryfikacji przyjętej strategii marketingowej i biznesplanu, z silnym nakierowaniem na rozwój portfolio usług pod kątem pozyskania nowych klientów i zwiększania rentowności. Kolejno młodzież zajmowała się analizą konkurencji i trendów rynkowych, badała perspektywy rozwoju biznesu przy pomocy macierzy Ansoffa, weryfikowała szanse i zagrożenia przy pomocy analizy SWOT. Ta część była o tyle ważna, że uczestnicy w praktyce stosowali narzędzia znane im do tej pory w teorii, przekonując się, jak ważną rolę pełnią one w strategicznym planowaniu w przedsiębiorstwie. 

Pierwszy tydzień praktyk zakończył się w tej grupie na zamknięciu części ogólnej, strategicznej opracowywanych planów, w drugim zaś przyszła pora na taktykę i wdrożenie. Zgodnie z założeniami, młodzież skupiła się na eksploracji kanałów online pod kątem komunikacji i pozyskiwania klientów. Uczestnicy opracowali plany kampanii marketingowych w serwisie Facebook, dokonując też prognoz w zakresie oczekiwanych efektów z użyciem wskaźników marketingu online, np. CPC, CR czy ROI i ROAS. Na podstawie opracowanych założeń, materiałów i grup docelowych uczestnicy przeprowadzili wdrożenie kampanii i ocenili ich skuteczność, przedstawiając wnioski managerom hoteli. Oprócz tego uczestnicy wspierali także działy biznesowe oraz nauczyli się korzystać z cyfrowych systemów zarządzania tego typu miejscami. 

Realizacja praktyk zawodowych - technik spedytor

Technicy spedytorzy realizowali program praktyk w przedsiębiorstwach logistycznych– w działach spedycji. Podczas praktyk realizowali oni kolejno zadania: zapoznali się z dokumentacją, procedurami i regulaminami, które wykorzystywane są w działach spedycyjnych firm, pracowali w obrocie magazynowym i wydawaniu towarów, dokonywali audytu sporządzanej i otrzymywanej w firmie dokumentacji pod kątem jej poprawności i kompletności. W ramach szkoleń prowadzonych przed pracowników przedsiębiorstw poznali systemy magazynowe i spedycyjne. Po wdrożeniu pod okiem mentorów mieli za zadanie już samodzielnie wykorzystywać to oprogramowanie we wsparciu pracy magazynu i spedycji. Oddzielna część programu poświęcona została na inwentaryzację, a uczniowie przeprowadzili ten proces od przysłowiowego „a do z” – tzn. od opracowania niezbędnych dokumentów takich jak procedury i instrukcje, przez wykonanie inwentaryzacji, po przygotowanie raportu z interpretacją wyników i różnic magazynowych. Ostatnia część poświęcona została na pogłębienie szkolenia informatycznego – tym razem z oprogramowaniem stricte spedycyjnym. Na podstawie pozyskanej wiedzy uczniowie analizowali dane z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych Excel i opracowywali raporty ze zleceń. Dla uczestników z oddziałów technik spedytor zadania podczas praktyk były o tyle trudne, że działali oni w ramach przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu. Dzięki wsparciu mentorów pozyskali oni cenną wiedzę i praktyczne umiejętności, które byłyby trudne do osiągnięcia w trakcie praktyk w lokalnych przedsiębiorstwach.

Współpraca z zagranicznymi mentorami pozwoliła uczniom w znaczący sposób podnieść znajomość języka obcego – angielskiego, zwłaszcza w jego zawodowym wymiarze. Młodzież przekonała się, że kluczową rolę w komunikacji pełni przełamanie barier i obaw – i właśnie w kontakcie z żywym językiem można nauczyć się najwięcej. Zdobycie zagranicznego doświadczenia wpłynęło na ich pewność siebie i ambicję do dalszej nauki i budowania kariery zawodowej.

Program kulturowy - poznajemy piękno Grecji i wielowiekową kulturę

Oprócz samych praktyk młodzież wzięła także udział w grach miejskich, wizytacjach, warsztatach. Chociaż realizowane były one w znacznie mniejszym wymiarze niż sam staż, miały one wpływ na podnoszenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, co stało się dodatkowym efektem działania. 

Oprócz samych praktyk młodzież wzięła także udział w grach miejskich, wizytacjach, warsztatach. Chociaż realizowane były one w znacznie mniejszym wymiarze niż sam staż, miały one wpływ na podnoszenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, co stało się dodatkowym efektem działania. Wreszcie, czas wolny w Grecji upłynął na tym, z czego relacji oczekujecie pewnie najbardziej… Czyli na wypoczynku i programie kulturowym! Napięty harmonogram każdego dnia, w którym starano się zmieścić obok praktyk też atrakcje, opłacił się – uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele miejsc w zasięgu Riwiery Olimpijskiej i nie tylko, a także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które pozwoliły im rozwinąć zainteresowania. Przykładem może być trening sztuk walki, który odbył się w niesamowitej, nadmorskiej scenerii. Chociaż zziajani, uczniowie zakończyli ćwiczenia w doskonałych nastrojach i pełni pozytywnej energii. Wśród wycieczek możemy wymienić m.in. rejs po Morzy Egejskim przy dźwiękach greckiej muzyki, a nawet… słynnych polskich szlagierów. Po tej jakże imprezowej podróży zwiedziliśmy wyspę Skiathos i odpoczęliśmy na jej słynnych białych plażach. Wyprawa na Meteory była natomiast spotkaniem z kulturą i religią prawosławną, a także historią tego regionu. Chociaż powstanie samych formacji skalnych, dosłownie sięgających niebios, do dziś owiane jest tajemnicą, o samych klasztorach, które znajdują się na ich szczytach wiadomość już wiele. Życie mnichów, wiedza na temat chrześcijaństwa ortodoksyjnego, niesamowita sztuka czy intelektualna wartość zapisana w ikonach – podczas wycieczki zdobyliśmy szereg ciekawych informacji, a same widoki ze szczytów skał zapierały dech. Wśród bliższych naszemu miejscu zamieszkania miejsc odwiedziliśmy m.in. Olimpijski Park Narodowy z malowniczym wąwozem i wodospadami, kamienne miasteczka Litochoro i Stary Panteleimon. Reasumując – w Grecji odkryliśmy zarówno jest starożytne oblicze, jak i nowożytne dziedzictwo, bardzo bogate i złożone. A te niezapomniane przeżycia stanowiły dodatkową nagrodę dla naszych uczniów, którzy świetnie spisali podczas praktyk zawodowych!